Strategi- og arbejdsplan

Hvert år udarbejder SLA’s styrelse en plan for hvad der skal arbejdes for at opnå.

Læs den aktuelle strategi- og arbejdsplan nedenfor, eller hent den som pdf-fil: Strategi- og arbejdsplan 2022 – revideret november 2021

Strategi 2021 - 22

 

Det arkivpolitiske område SLA arbejder for:
• at der tilvejebringes en lovgivning der sikrer, at lokal- og stadsarkiverne får deres berettigede plads i det samlede,
   nationale arkivlandskab, så opgaverne med hele den arkivalske kulturarv anerkendes på linje med arbejdet i biblioteker og            museer

• en økonomisk anerkendelse af lokal- og stadsarkivernes arbejde i form af en bevilling på finansloven

• oprettelse af et kommune- eller stadsarkiv inden for hver enkelt kommune

Det organisatoriske område SLA arbejder for:
• at sikre det bredest mulige samarbejde mellem lokal- og stadsarkiver – f.eks. gennem arkivsamvirker og kredse

• at sikre det bredest mulige samarbejde med arkiv-, museum- og biblioteksvæsen og andre arkivorganisationer,
   herunder også ved fælles opgaveløsninger

• at styrke rekrutteringen af både ansatte og frivillige til arbejdet på lokal- og stadsarkiverne

• at afholde informationsmøder med jævne mellemrum for medlemmerne om organisatoriske og faglige emner
   at tilvejebringe den bedst mulige information til medlemsarkiverne om organisatoriske og faglige emner

• vedligeholde og fremme kontakten med kulturministeren og de politiske partiers kulturordførere, f.eks. ved besøg
   på medlemsarkiver

• i samarbejde med ODA og Rigsarkivet at fortsætte arbejdet med afholdelse af Danske Arkivdage

Det arkivfaglige område SLA arbejder for:
• en struktureret indsamlingspolitik for alle typer af arkivalier (herunder også IT-arkivalier) samt udbredelse af
   kendskabet til hensigtsmæssige kriterier for bevaring og kassation

• at indsamlingen af digitale arkivalier (herunder også arkivalier med personhenførbart indhold) kan gennemføres i
   alle kommuner uden at være i konflikt med lovgivningen

• bedst mulig sikring af det indsamlede materiale, blandt andet gennem gode lokale- og magasinforhold, bedre
   kendskab til bevaring og konservering og øget digitalisering af samlingerne

• en fortsat udbredelse og løbende udvikling af registreringssystemet Arkibas og arkiv.dk

• en styrket indsats for tilgængeliggørelse, forskning i og formidling af lokal- og stadsarkivernes samlinger

• at styrke arkivlederes og arkivmedarbejderes uddannelse for derigennem at forbedre deres kompetencer og øge
   kvaliteten i arkivarbejdet

• at arkiverne følger de fastlagte minimumskrav og øvrige standarder for kvaliteten i arkivarbejdet

• at der i størst muligt omfang samarbejdes med andre institutioner og organisationer inden for kulturarvsområdet,
   herunder med Rigsarkivet og andre kulturbevarende institutioner og gennem samarbejde på internationalt plan.

SLA skal som medlemsorganisation fremme disse mål gennem kurser, seminarer, medlemsinformation, publikationer, deltagelse i fælleskampagner og projekter samt informationsvirksomhed.
SLA skal endvidere søge målene opfyldt gennem samarbejde med Kulturministeriet, de politiske partier, Kommunernes Landsforening og andre relevante organisationer.

  Arbejdsplan 2021 - 22

   

  SLA skal i indeværende foreningsår inden for de foreliggende økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer arbejde for
  ovennævnte målsætninger ved:

  • synliggørelse af SLA som den brede arkivorganisation for lokal- og stadsarkiverne over for nationale og lokale           beslutningstagere  gerne i samarbejde med andre relevante parter.

  • invitere kulturordførerne for Folketingets partier til besøg på et eller flere medlemsarkiver

  • at arbejde for at øge det årlige tilskud til SLA’s virksomhed i almindelighed og herunder også til regionalt konsulentarbejde

  • at udsende nyhedsbreve til medlemmerne pr. mail efter behov og nyhedsformidling på SLA’s hjemmeside og i
     SLA’s Facebookgruppe

  • udgivelse af OmSLAget med mindst fire numre pr. årgang

  • udsendelse af ét nummer af OmSLAget hvert år til medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg, til medlemmerne
     af de kommunale kulturudvalg og til relevante personer i kommunernes kulturadministration

  • udgivelse af Journalen i samarbejde med Dansk Lokalhistorisk Forening og ODA med mindst tre numre pr. årgang

  • udsendelse af pressemeddelelser med relevante emner fra lokal- og stadsarkivernes verden, f.eks. når der er arkivfaglige emner     i den aktuelle, offentlige debat

  • rådgivning til arkiver i kommuner, hvor der lokalt ønskes oprettet arkivsamvirker

  • deltagelse i møder i K-udvalget og Privatarkivudvalget

  • deltagelse i andre relevante udvalg og arbejdsgrupper, f.eks. om udnyttelse af lokalarkivernes samlinger af film og
     billeder og samarbejdsprojekter som Arkivernes Dag

  • arrangere et eller flere seminarer med emner af relevans for arkiverne

  • forberedelse og afholdelse af årsmøde

  • forberedelse og afholdelse af regionale orienteringsmøder om arkivfaglige og aktuelle arkivpolitiske emner, så
     vidt muligt i hver region

  • at afholde kurser på arkivuddannelsen, således at der holdes mindst ét kursus i hvert modul og med en geografisk
     spredning i udbuddet

  • tilbyde assistance til kredse, arkivsamvirker og kommuner, der ønsker selv at afholde modulkurser

  • udvikle kursusvirksomheden, så den er tilpasset medlemsarkivernes ønsker og behov.

  • i samarbejde med Rigsarkivet at udbrede kendskabet til værktøjer til brug ved indsamling af private elektroniske
     arkivalier

  • videreførelse af og udbredelse af kendskabet til partnerskabsaftalen med Velux Fonden og inden for aftalens
     ramme at fordele tilskuddene efter de retningslinjer som aftales med fonden

  • indsamling af oplysninger til Kulturministeriets kulturstatistik i samarbejde med ODA med vægt på en høj svarprocent

  • deltagelse i nationalt og nordisk samarbejde om Arkivernes Dag og udarbejdelse af materialer til brug for medlemsarkivernes       deltagelse i markeringen af dagen

  • udvikling af sekretariatet som rådgivnings- og serviceplatform for medlemsarkiverne bl.a. gennem videreuddannelse af     medarbejderne

  • udvikling af SLA’s hjemmeside (www.danskearkiver.dk) og ajourføring af og udarbejdelse af nyt indhold til ArkiWiki og             ArkibasWiki udarbejdelse af en let tilgængelig vejledning om regler om brug af arkivalier og andre materialetyper kke mindst i
     forbindelse med tilgængeliggørelsen af disse materialetyper på internettet

  • fortsætte arbejdet med vejledning af medlemsarkiverne om databeskyttelsesloven

  • træffe beslutning om udarbejdelse af en ny digital arkivvejviser

  • udbredelse af kendskabet til licensordningerne for Arkibas og dermed af mulighederne for at blive tilsluttet ordningerne

  • samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner om udvikling og udbredelse af Arkibas og Arkiv.dk.

  Seneste ændringer november 2021