Strategi- og arbejdsplan

Hvert år udarbejder SLA’s styrelse en plan for hvad der skal arbejdes for at opnå.

Læs den aktuelle strategi- og arbejdsplan nedenfor, eller hent den som pdf-fil: Strategi- og arbejdsplan 2019

Strategi 2019

Det arkivpolitiske område

SLA arbejder for:

 • at der tilvejebringes en lovgivning der sikrer, at lokal- og stadsarkiverne får deres berettigede plads i det samlede, nationale arkivlandskab og på længere sigt i en lov om varetagelsen af opgaverne med kulturarven i bredere forstand
 • en økonomisk anerkendelse af lokal- og stadsarkivernes arbejde i form af en bevilling på finansloven
 • oprettelse af et kommune- eller stadsarkiv inden for hver enkelt kommune

 

Det organisatoriske område

SLA arbejder for:

 • at sikre det bredest mulige samarbejde mellem lokal- og stadsarkiver – f.eks. gennem arkivsamvirker og kredse
 • at sikre det bredest mulige samarbejde med arkiv-, museum- og biblioteksvæsen og andre arkivorganisationer, herunder også ved fælles opgaveløsninger
 • at styrke rekrutteringen af både ansatte og frivillige til arbejdet på lokal- og stadsarkiverne
 • at afholde informationsmøder med jævne mellemrum for medlemmerne om organisatoriske og faglige emner
 • i samarbejde med ODA og Rigsarkivet at fortsætte arbejdet med afholdelse af Danske Arkivdage

Det arkivfaglige område

SLA arbejder for:

 • en struktureret indsamlingspolitik for alle typer af arkivalier (herunder også IT-arkivalier) samt udbredelse af kendskabet til hensigtsmæssige kriterier for bevaring og kassation
 • at indsamlingen af digitale arkivalier (herunder også arkivalier med personhenførbart indhold) kan gennemføres i alle kommuner
 • bedst mulig sikring af det indsamlede materiale, blandt andet gennem gode lokale- og magasinforhold, bedre kendskab til bevaring og konservering og øget digitalisering af samlingerne
 • en fortsat udbredelse og løbende udvikling af registreringssystemet Arkibas og Arkiv.dk
 • en styrket indsats for tilgængeliggørelse, forskning i og formidling af lokal- og stadsarkivernes samlinger
 • at styrke arkivlederes og arkivmedarbejderes uddannelse for derigennem at forbedre deres kompetencer og øge kvaliteten i arkivarbejdet
 • at arkiverne følger de fastlagte minimumskrav og øvrige standarder for kvaliteten i arkivarbejdet
 • at der i størst muligt omfang samarbejdes med andre institutioner og organisationer inden for kulturarvsområdet, herunder med Rigsarkivet og andre kulturbevarende institutioner og gennem samarbejde på internationalt plan.

 

SLA skal som medlemsorganisation fremme disse mål gennem kurser, seminarer, medlemsinformation, publikationer, fælles indkøbsordninger, deltagelse i fælleskampagner og projekter samt informationsvirksomhed.

 

SLA skal endvidere søge målene opfyldt gennem samarbejde med Kulturministeriet, de politiske partier, Kommunernes Landsforening og andre relevante organisationer.

  Arbejdsplan 2019

   

  SLA skal i indeværende foreningsår inden for de foreliggende økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer arbejde for ovennævnte målsætninger ved:

   

  • synliggørelse af SLA som den brede arkivorganisation og i samarbejde med ODA af lokal- og stadsarkiverne generelt bl.a. ved kontakt til Folketingets kulturordførere, Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening
  • arrangere mindst to besøg på medlemsarkiver af kulturordførere eller kulturminister pr. år
  • særskilt arbejde for at øge det årlige tilskud til SLA’s virksomhed i almindelighed og herunder også til regionalt konsulentarbejde
  • at udsende nyhedsbreve til medlemmerne pr. mail efter behov og nyhedsformidling på SLA’s hjemmeside og i SLA’s Facebookgruppe
  • udgivelse af OmSLAget med mindst fire numre pr. årgang i størst muligt samarbejde med ODA
  • udsendelse af ét nummer af OmSLAget hvert år til medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg, til medlemmerne af de kommunale kulturudvalg og til relevante personer i kommunernes kulturadministration
  • udgivelse af Journalen i samarbejde med Dansk Lokalhistorisk Forening og ODA med mindst tre numre pr. årgang
  • udsendelse af mindst fire pressemeddelelser pr. år med relevante emner fra lokal- og stadsarkivernes verden
  • rådgivning til arkiver i kommuner, hvor der lokalt ønskes oprettet arkivsamvirker
  • deltagelse i møder i K-udvalget og Privatarkivudvalget
  • deltagelse i andre relevante udvalg og arbejdsgrupper, f.eks. om udnyttelse af lokalarkivernes samlinger af film og billeder og samarbejdsprojekter som Arkivernes Dag
  • arrangere et til to seminarer med emner af relevans for arkiverne
  • forberedelse og afholdelse af årsmøde
  • forberedelse og afholdelse af kredsmøde
  • forberedelse af en fællesnordisk konference om indsamling, registrering og formidling af materiale fra arkivernes samlinger
  • at afholde kurser på arkivuddannelsen, således at der holdes mindst ét kursus i hvert modul og med en geografisk spredning i udbuddet.
  • tilbyde assistance til kredse, arkivsamvirker og kommuner, der ønsker selv at afholde modulkurser
  • arrangere Arkibaskurser både centralt og decentralt med en tilstræbt geografisk spredning i udbuddet og gerne i samarbejde med kredse, arkivsamvirker og kommuner, der selv ønsker at arrangere kurserne
  • arrangere IT-kurser i bl.a. scanning, digitalisering af film og lyd, WordPress og Facebook centralt og decentralt med en tilstræbt geografisk spredning i udbuddet og gerne i samarbejde med kredse, arkivsamvirker og kommuner, der selv ønsker at arrangere kurserne
  • i samarbejde med Rigsarkivet at udbrede kendskabet til værktøjer til brug ved indsamling af private elektroniske arkivalier, herunder også at uddanne egne instruktører til arbejdet
  • videreførelse af og udbredelse af kendskabet til partnerskabsaftalen med Velux Fonden og inden for aftalens ramme at fordele tilskuddene fra fonden til så mange arkiver som muligt, gerne på tværs af arkiver og/eller kommuner
  • indsamling af oplysninger til Kulturministerets kulturstatistik i samarbejde med ODA med vægt på en høj svarprocent
  • deltagelse i nationalt og nordisk samarbejde om Arkivernes Dag og udarbejdelse af materialer til brug for medlemsarkivernes deltagelse i markeringen af dagen
  • udvikling af sekretariatet som rådgivnings- og serviceplatform for medlemsarkiverne bl.a. gennem videreuddannelse af medarbejderne
  • udbredelse af kendskabet til gode forsikringsforhold for arkiverne
  • udvikling af SLA’s hjemmeside (www.danskearkiver.dk) og ajourføring af og udarbejdelse af nyt indhold til ArkiWiki og ArkibasWiki
  • udarbejdelse af en let tilgængelig vejledning om regler om brug af billeder og film, ikke mindst i forbindelse med tilgængeliggørelsen af disse materialetyper på internettet
  • udarbejdelse af en let tilgængelig vejledning om databeskyttelsesloven set i forhold til indsamling og tilgængeliggørelse af materiale samt udarbejdelse af samtykkeerklæringer
  • forhandlinger vedr. ophavsret til materiale, som arkiverne ønsker at tilgængeliggøre på internettet
  • formidling af tilbud om konservatorbesøg i medlemsarkiverne
  • udvikling af en ny digital arkivvejviser
  • udbredelse af kendskabet til licensordningerne for Arkibas og dermed af mulighederne for at blive tilsluttet ordningerne
  • samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner om udvikling og udbredelse af Arkibas og Arkiv.dk.