Strategi- og arbejdsplan

Hvert år udarbejder SLA’s styrelse en plan for hvad der skal arbejdes for at opnå.

Læs den aktuelle strategi- og arbejdsplan nedenfor, eller hent den som pdf-fil: Strategi- og arbejdsplan 2018

 

Strategi

SLA skal arbejde for:

 • en lovgivning, der kan sikre, at arbejdet med den lokale, arkivalske (analoge og digitale) del af kulturarven får sin berettigede plads i det samlede nationale arkivlandskab og på længere sigt i en bred lov om kulturarven
 • en økonomisk anerkendelse af lokal- og stadsarkivernes arbejde i form af en permanent plads på finansloven
 • oprettelse af et kommune- eller stadsarkiv inden for hver enkelt kommune
 • at sikre det bredest mulige samarbejde mellem lokal- og stadsarkiver – blandt andet lokalt gennem arkivsamvirker og regionalt gennem kredse (til dels i de gamle amtsområder, til dels i større geografiske områder)
 • at sikre det bredest mulige samarbejde (evt. gennem en sammenslutning) med Organisationen Danske Arkiver (ODA), herunder også ved fælles opgaveløsninger
 • at styrke den brede rekruttering af både ansatte og frivillige til arbejdet på lokal- og stadsarkiverne
 • en struktureret indsamlingspolitik for alle typer af materiale, herunder også IT-arkivalier, samt kendskab til hensigtsmæssige udvælgelseskriterier for bevaring og kassation
 • at indsamlingen af digitale arkivalier med personhenførbart indhold kan gennemføres i alle kommuner
 • bedst mulig sikring af det indsamlede materiale, blandt andet gennem forbedrede lokale- og magasinforhold, bedre kendskab til konservering og øget digitalisering af samlinger
 • en fortsat udbredelse og løbende udvikling af registreringssystemet Arkibas og formidlingsplatformen Arkiv.dk
 • en styrket indsats for tilgængeliggørelse, forskning og formidling af materiale i lokal- og stadsarkivernes samlinger
 • en fortsat indsats for at styrke arkivlederes og arkivmedarbejderes uddannelse og derigennem af arkivernes faglige kompetence
 • en fortsat kvalitetssikring af arkiverne, bl.a. gennem fastsatte minimumskrav
 • at der i størst muligt omfang hentes inspiration gennem samarbejde med andre institutioner og organisationer inden for kulturarvsområdet, herunder også med Rigsarkivet og med andre af de kulturbevarende institutioner i Privatarkivudvalget, gennem ABM-samarbejde generelt og gennem samarbejde på internationalt (nordisk) plan.
 • Endelig skal SLA som medlemsorganisation fremme disse mål gennem kurser, seminarer, medlemsinformation, publikationer, fælles indkøbsordninger, (deltagelse i) fælleskampagner og projekter samt informationsvirksomhed, rettet mod Kulturministeriet, de politiske partier, Kommunernes Landsforening, beslægtede organisationer og over for offentligheden bredt.
Arbejdsplan 2018

SLA skal i indeværende foreningsår inden for de foreliggende økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer arbejde for virkeliggørelsen af ovennævnte målsætninger, bl.a. ved:

 • synliggørelse af SLA som den brede arkivorganisation og i samarbejde med ODA af lokal- og stadsarkiverne generelt ved kontakt til Folketingets kulturordførere, Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening
 • mindst to besøg på medlemsarkiver af kulturordførere eller kulturminister pr. år
 • særskilt arbejde for at øge det årlige tilskud til SLA’s virksomhed i almindelighed og herunder også til regionalt konsulentarbejde (til dels som erstatning for de midler, som tidligere bevilgedes af visse amter som tilskud til kredsenes og konsulenternes arbejde)
 • udsendelse af nyhedsbreve til medlemmerne pr. mail efter behov og nyhedsformidling på SLA’s hjemmeside og i SLA’s Facebookgruppe
 • udgivelse af OmSLAget med mindst fire numre pr. årgang i størst muligt samarbejde med ODA
 • udsendelse af ét nummer af OmSLAget hvert år til medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg, til medlemmerne af de kommunale kulturudvalg og til relevante personer i kommunernes kulturadministration
 • udgivelse af Journalen i samarbejde med Dansk Lokalhistorisk Forening og ODA med mindst tre numre pr. årgang
 • udsendelse af mindst fire pressemeddelelser pr. år med relevante emner fra lokal- og stadsarkivernes verden (herunder nyt fra Arkibas og evt. eksempler på “den gode historie” fra enkelte arkiver – andre eksempler: Arkivernes Dag, kulturstatistik, årsmøde)
 • rådgivning til arkiver i kommuner, hvor der lokalt ønskes oprettet arkivsamvirker
 • deltagelse i relevante udvalg og arbejdsgrupper, f.eks. omkring udnyttelse af lokalarkivernes samlinger af film og billeder og omkring samarbejdsprojekter som Arkivernes Dag
 • afholdelse af et til to seminarer med emner af relevans for arkiverne
 • forberedelse og afholdelse af årsmøde 2018 
 • forberedelse og afholdelse af kredsmøde
 • afholdelse af regionale møder med to-tre års mellemrum
 • i samarbejde med ODA og Rigsarkivet at fortsætte arbejdet med afholdelse af Danske Arkivdage
 • forberedelse af en fællesnordisk konference om indsamling, registrering og formidling af materiale fra arkivernes samlinger
 • gennem uddannelsesudvalget løbende at tilbyde ajourførte og relevante kurser inden for arkivuddannelsen, Arkibas, IT med mere
 • udbud af arkivuddannelsen med mindst ét kursus i hvert modul hvert år og med en geografisk spredning i udbuddet. Derudover tilbydes assistance til kredse, arkivsamvirker og kommuner, der ønsker selv at afholde modulkurser
 • udbud af Arkibaskurser både centralt og decentralt med en tilstræbt geografisk spredning i udbuddet (i samarbejde med kredse, arkivsamvirker og kommuner, der ønsker noget sådant)
 • udbud af IT-kurser i bl.a. scanning, digitalisering af film og lyd, WordPress og Facebook centralt og decentralt med en tilstræbt geografisk spredning i udbuddet (i samarbejde med kredse, arkivsamvirker og kommuner, der ønsker noget sådant)
 • i samarbejde med Rigsarkivet at udbrede kendskabet til værktøjer til brug ved indsamling af private elek-troniske arkivalier, herunder også at uddanne egne in-struktører til arbejdet
 • årlig opgørelse af det antal kursusdeltagerdage, som SLA forestår, både inden for arkivuddannelsen og inden for Arkibas-området, og som SLA yder tilskud til i kredse og arkivsamvirker
 • udbredelse af kendskabet til partnerskabsaftalen med Velux Fonden og indstilling vedr. uddeling af fondsmidler inden for aftalens ramme til så mange arkiver som muligt, gerne på tværs af arkiver og/eller kommuner
 • indsamling af oplysninger til udarbejdelse af årlig kulturstatistik i samarbejde med ODA til Kulturministeriet med vægt på en høj svarprocent og en bred dækning af arkivernes forskelligartede aktiviteter
 • deltagelse i nordisk samarbejde om Arkivernes Dag og udarbejdelse af materialer til brug for medlemsarkivernes deltagelse i markeringen af dagen samt koordination i samme forbindelse
 • udvikling af sekretariatet som rådgivnings- og serviceplatform for medlemsarkiverne bl.a. gennem videreuddannelse af medarbejderne
 • udbredelse af kendskabet til gode forsikringsforhold for arkiverne
 • udvikling af SLA’s hjemmesider og ajourføring af og udarbejdelse af nyt indhold til ArkiWiki og ArkibasWiki
 • udarbejdelse af en let tilgængelig vejledning om ophavsret til billeder og film, ikke mindst i forbindelse med tilgængeliggørelsen af disse materialetyper på internettet
 • udarbejdelse af en let tilgængelig vejledning om persondataforordningen set i forhold til indsamling og tilgængeliggørelse af materiale samt udarbejdelse af samtykkeerklæringer
 • forhandlinger vedr. ophavsret til materiale, som arkiverne ønsker at tilgængeliggøre på internettet
 • formidling af tilbud om konservatorbesøg i medlemsarkiverne
 • udvikling af en ny digital arkivvejviser
 • udbredelse af kendskabet til licensordningerne for Arkibas og dermed af mulighederne for at blive tilsluttet ordningerne
 • udvikling af ny funktionalitet til Arkiv.dk herunder bl.a. et bestillings- og magasinmodul til Arkibas samt en kildeviser til Arkiv.dk.
 • samarbejde med andre foreninger/organisationer/institutioner omkring udvikling og udbredelse af Arkibas og Arkiv.dk