Vedtægterne for Arkibas ApS blev senest revideret den 14. maj 2014.

Læs vedtægterne herunder, eller download dem som pdf-filer.

Download som pdf: 2014 rev. vedtægter pdf. 

Se de reviderede vedtægter fra 14. oktober 2014 i fanen herunder

Vedtægter

 

Vedtægter for Arkibas ApS, cvr. 10 67 74 83

§ 1

Selskabets navn er Arkibas ApS.

Selskabets hjemsted er selskabets adresse.

Selskabets formål er udvikling og salg af IT programmer, IT materiel samt serviceydelser til arkivformål.

§ 2

Selskabets indskudskapital er 200.000,00 DKK, fordelt i anparter à 1.000,00 DKK og multipla heraf.

§ 3

Anpartshavernes navn og adresse skal være noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Der gælder ikke indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

§ 4

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8.  Eventuelt.

Forslag af anpartshavere til behandling på en generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 14 dage før afholdelsen.

§ 6

På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på 1.000,00 DKK én stemme.

§ 7

Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder om vedtægtsændringer, vedtages med simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om opløsning af selskabet, at mindst 2/3 af indskudskapitalen er repræsenteret ved generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige indskudskapital, skal direktionen snarest indkalde til ny generalforsamling, og beslutningen antages for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede indskudskapital.

§ 8

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem til syv medlemmer, der er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af én direktør.

§ 9

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets direktør i forening med formanden.

§ 10

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt offentlig godkendt revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

§ 11

Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 12

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

14. maj 2014