Bliv medlem af SLA

Som medlem af SLA har man adgang til mange fordele: Kurser og seminarer, sparring og rådgivning, rabat på registreringsprogrammet Arkibas, indkøb af arkivmaterialer, medlemsblad og meget mere.

SLA optager både ordinære og ekstraordinære medlemmer. Læs mere nedenfor.

Som ordinære medlemmer optages offentligt tilgængelige arkiver og samlinger med arkivalsk og andet dokumentationsmateriale vedrørende et specifikt geografisk område, og som opfylder SLA’s minimumskrav til arkivdrift.

Før et arkiv kan optages i SLA, skal det have vedtægter eller et andet arbejdsgrundlag, der kan godkendes af SLA. 

Medlemskab af SLA er et kvalitetsstempel til arkivet. Derfor stiller SLA en række minimumskrav til medlemsarkiverne, og det skal fremgå af vedtægterne/arbejdsgrundlaget, at disse krav opfyldes. 

Minimumskravene til arkivdrift:

 • At arkivet indsamler arkivalier m.v. i sit specifikke lokalområde. Det tilstræbes, at arkiver
  kun har sammenfaldende dækningsområder efter gensidig aftale mellem arkiverne.
 • At arkivets samlingers forbliven i offentlig eje garanteres.
 • At der er offentlig adgang til arkivet i en månedlig, bekendtgjort åbningstid.
 • At brug af samlingerne sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler
  og lovgivning overholdes.
 • At arkivet sørger for en god arkivmæssig opbevaring samt en forsvarlig journalisering
  og registrering af materialet.
 • At det af vedtægter eller arbejdsgrundlag klart fremgår, hvem der har ansvaret for
  arkivets drift.
 • At arkivet årligt indberetter statistiske oplysninger
 • At personer, der tiltræder som arkivleder efter 1. januar 2007, inden for en periode på fire
  år gennemgår en af SLA godkendt grunduddannelse.
 • Det anbefales arkiverne, at de holder åbent mindst en gang hver uge.

Som ekstraordinære medlemmer optages andre typer arkiver, institutioner og samlinger, der arbejder med indsamling og formidling af materiale af historisk interesse. Ekstraordinære medlemmer har samme rettigheder og adgang til de tjenesteydelser, organisationen leverer, som de ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer har dog ikke stemmeret. 

Det er ikke muligt at tegne personligt medlemskab.

Kontingentet for ordinære medlemmer fastsættes på baggrund af antal indbyggere i arkivets indsamlingsområde. 
De ekstraordinære medlemmer betaler laveste kontingentsats. 

Satser for 2018:

 

Op til 5.000 indbyggere

1.257 kr

5-10.000 indbyggere

2.057 kr

10-15.000 indbyggere

2.742 kr

15-20.000 indbyggere

3.429 kr

20-30.000 indbyggere

4.796 kr

30-40.000 indbyggere

6.167 kr

40-50.000 indbyggere

7.535 kr

50-60.000 indbyggere

8.906 kr

60-70.000 indbyggere

10.400 kr

70-80.000 indbyggere

11.647 kr

80-90.000 indbyggere

13.015 kr

Over 90.000 indbyggere

13.700 kr

 

 

Ekstraordinære medlemmer

1.257 kr

SLA’s sekretariat står bi med råd og vejledning om opfyldelse af kravene til nye medlemmer.

Klar til indmeldelse? Så udfyld og indsend vores indmeldelsesblanket .