Topbillede SLA
 
Forside > Råd og vejledning  > Tilgængelighed 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Tilgængelighed

Benyttelse af de lokalhistoriske arkivers samlinger rummer en del problemer, som der må tages stilling til. Et af de væsentligste er spørgsmålet om klausuler, tilgængelighedsregler med videre.

Det vil i denne forbindelse være væsentligt, at man i de enkelte arkiver nøje fastlægger en sikker praksis på dette område. Dette vil bl.a. indebære, at ansvaret for reglernes overholdelse kan placeres entydigt.

Formålet er at forhindre misbrug af de lokalhistoriske arkivers samlinger. Misbrug af materialet vil nemlig ikke alene skade personer og institutioner med et berettiget krav på beskyttelse samt det pågældende arkiv, men også alle de øvrige lokalhistoriske arkiver i deres forhold til arkivskabere, det omgivende samfund i øvrigt og til andre arkivinstitutioner.

SLA har udarbejdet efterfølgende retningslinier for samlingernes betryggende opbevaring og offentlige tilgængelighed, jf. SLA's vedtægter § 3 stk. 1. SLA følger her så vidt muligt reglerne angivet i lov nr. 337 af 14. maj 1992 om offentlige arkiver (se afsnit 04.03) og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 857 af 21. oktober 1992 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed samt de principper, der er nedfældet i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) og forvaltningsloven.

Det skal bemærkes, at for kommunale arkivalier, afleveret til en kommunal arkivinstitution, gælder samme regler som for statens arkiver. Offentlige myndigheder, herunder kommuner, må kun aflevere til offentlige arkiver (Arkivloven § 11). Kommunale arkivalier, der ikke er afleveret til en kommunal arkivinstitution eller statens arkiver, er derfor kommunalbestyrelsens ansvar og skal behandles som alle andre administrative arkiver, jf. arkivlovens par. 9. Reglerne i arkivloven gælder saledes ikke disse arkiver. Til gengæld kan forvaltningslov og offentlighedslov finde anvendelse, men kun efter 1970.

Hvorfor begrænsninger?

Begrænsninger i tilgængeligheden til de lokalhistoriske arkivers samlinger er nødvendige og hensigtsmæssige af en lang række juridiske og arkivtekniske årsager:

  1. Involverede personers, institutioners samt trediepersons berettigede krav på beskyttelse af oplysninger, der hører privatlivet til, samt af etiske grunde i øvrigt.
  2. Hensyn til ophavsret og ophavsmandens økonomiske interesser.
  3. For af bevaringshensyn at hindre slid, nedbrydning og ødelæggelse.
  4. For at sikre tilvækst til arkivet af materiale, som ellers ville blive kasseret til skade for fremtidig dokumentation. Dette kan fremmes ved at garantere utilgængelighed i en periode.
  5. Gennem en landsdækkende, ensartet og konsekvent administration af spørgsmålet om tilgængelighed at øge tilliden til de lokalhistoriske arkiver i almindelighed.
  6. At lette det daglige arbejde i de lokalhistoriske arkiver ved at indføre lettere administrerbare regler på et vanskeligt overskueligt område.

På de følgende sider findes SLA's tilgængelighedsregler aftrykt. De er tilstræbt formuleret så kort og overskueligt, at de vil kunne anvendes i forbindelse med en orientering af publikum (og givere) om de gældende regler på dette område.

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS